Over Hakrinbank

Hakrinbank HistorieHistorie

In een tijdperk waarin Suriname nog gebiedsdeel was van het Koninkrijk der Nederlanden, was de enige in ons land opererende bank volledig in buitenlandse handen. De O.R.G Vervuurts Banking Corporation, thans de Hakrinbank NV, werd toen als stichting in het leven geroepen door de heer O.R.G. Vervuurt.

De activiteiten werden op 28 juni 1936 gestart in een pand aan de Keizerstraat nr 2-6. Hiermede werd voorzien in een toen reeds aanwezige behoefte aan een eigen nationale commerciële bank. De statuten uit die tijd geven aan een gestort vermogen van
SF. 100.-. Het doel van de stichting is in die dagen als volgt omschreven: "het voor eigen rekening of in commissie kopen en verkopen van handelspapier, bankpapier, vreemde muntspeciën en edelmetaal en alles wat met al het voorgaande in den meest uitgebreiden zin verband houdt."

In 1943 werd de stichtingsvorm omgezet in een naamloze vennootschap en het maatschappelijk kapitaal gebracht op Sf. 250.000. Diverse aandelenemissies daarna maakten het voor het publiek mogelijk te participeren in het maatschappelijk kapitaal van onze bank welke successievelijk werd verhoogd in 1953, 1966 en in 1973. In 1952 en 1973 voerde de bank als gevolg van geleden verliezen op grote debiteuren, grote reorganisaties door. De naam van de bank werd veranderd in Handels-, Krediet- en Industriebank N.V., en dankzij een strak kredietbeleid en een forse groei van het eigen vermogen is de organisatie sterker teruggekomen in de tachtiger en negentiger jaren.

In de ontwikkeling van de bank neemt de 100% dochteronderneming de Nationale Trust- en Financieringsmaatschappij een belangrijke plaats in. Zij werd in 1967 opgericht onder de naam Nationale Trustmaatschappij en had activiteiten op het gebied van vermogensbeheer en beleggingsadviezen. Begin zeventiger jaren droeg de bank haar huurkoopportefeuille volledig over aan de dochtermaatschappij, waarvan de naam toen werd gewijzigd in Nationale Trust en Financieringsmaatschappij (afgekort NTFM). De directievoering berust bij de Hakrinbank N.V.

In bancaire technologie zijn in de afgelopen jaren forse investeringen gepleegd in met name aanschaf van software, welke de bank in staat hebben gesteld om in 2004 als eerste financiële instelling in Suriname te starten met internetbankieren. De Hakrinbank behoort momenteel tot de leidende financiele instellingen in Suriname met een geschat marktaandeel van ongeveer 25%.

Het aandeel Hakrinbank is genoteerd op de Surinaamse effectenbeurs en is zeer gewild.