Disclaimer

Algemeen

Deze disclaimer (hierna te noemen de ‘disclaimer’) is van toepassing op de website van de Hakrinbank N.V. U heeft zich akkoord verklaard met alle voorwaarden van de disclaimer en wel middels het benaderen van de website en/of de op- of via deze website aangeboden informatie te gebruiken.

Gebruik van deze website

Zo er zich een tegenstrijdigheid voordoet tussen de voorwaarden van onze specifieke producten en diensten enerzijds, en de informatie vermeld op deze website anderzijds, dan prevaleren de voorwaarden van de specifieke producten en diensten.

Geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig, op maat gesneden advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van en beslissingen die u neemt op basis van deze informatie, voor uw eigen rekening en risico.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot- en gebruikmaking van deze website wordt door de Hakrinbank N.V. uitdrukkelijk afgewezen. Evenmin wordt garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. De door de Hakrinbank N.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die doorgaans als betrouwbaar worden beschouwd maar voor de juistheid en volledigheid van deze informatie kan niet worden ingestaan. Hoewel de Hakrinbank N.V. zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment, zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Indien u ervoor kiest via de website dan wel via e-mail met de Hakrinbank te communiceren, wordt u bij deze nadrukkelijk afgeraden confidentiële informatie via dit medium te zenden aangezien de veiligheid van het gebruik daarvan niet kan worden gewaarborgd. Indien u zulks toch doet zou de gezonden confidentiële informatie in handen van onbevoegden terecht kunnen komen. Daarvoor en voor de gevolgen daarvan kan de Hakrinbank N.V. niet aansprakelijk worden gesteld.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van de Hakrinbank N.V. en die van haar 100% dochteronderneming de Nationale Trust- en Financierings Maatschappij N.V. (NTFM N.V.)
De Hakrinbank N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (inclusief gederfde winst), ongeacht door de Hakrinbank N.V. op de mogelijkheid van de schade is gewezen, die op enigerlei wijze kan voortvloeien uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • De informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
  • Effecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  • Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de Hakrinbank N.V. of aan u wordt gezonden;
  • De werking of het niet-beschikbaar zijn van de website;
  • Misbruik van de website;
  • Verlies van gegevens;
  • Het downloaden of gebruiken van software die via de website beschikbaar wordt gesteld of;
  • Aanspraken van derden in verband met het gebruik van de website.

Advies

Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Algemene bankvoorwaarden

Wij hebben onze Algemene Bankvoorwaarden van 1 maart 2020 aangepast. De aanpassing betrekking op artikel 34 (Valutaconversie). De inhoud van de overige bepalingen van de Algemene Bankvoorwaarden blijven ongewijzigd.
Deze Algemene Bankvoorwaarden zijn bindend en van toepassing op al onze producten en diensten.