Home   |   Over Hakrinbank   |   Klantenservice   |   Contact   |   Sitemap   |   Disclaimer     
Home | Actueel | Persberichten
Persberichten
Hakrinbank realiseerde uitstekende bedrijfsresultaten in 2007
30 april 2008

De Hakrinbank heeft in het boekjaar 2007 wederom gunstige bedrijfsresultaten gerealiseerd. Het geconsolideerde balanstotaal steeg met ruim 31% tot bijna SRD.800 miljoen en de nettowinst vóór belasting nam met 20% toe tot SRD.23,9 miljoen. De belangrijkste performance ratio’s bleven allen op een goed nivo. De Return on Assets bedroeg  2,18% en de Return on Equity kwam uit op 40%. De effiencyratio verbeterde verder van 56% naar 54% en de non-performing ratio kredieten van 2% naar 1,62%.

De gezonde bedrijfsontwikkeling is het gevolg van een samenstel van factoren. Zo heeft onze instelling geprofiteerd van de gunstige macro-economische omgeving welke werd gekenmerkt door een gematigde inflatie, stabiele wisselkoers en gestegen economische groei. Daardoor was de kredietvraag op een goed niveau. De uitzettingen namen toe met ruim 40%  hetgeen hoger is dan gebudgetteerd. Bij het consumentenkrediet was ook sprake van een aanzienlijke groei. De vreemde valutamarkt werd gekenmerkt door een redelijke rust, doordat vraag en aanbod met elkaar verzoend konden worden, mede door steun van de Centrale Bank van Suriname.
Daarnaast heeft het door de directie gevoerde bedrijfsbeleid vruchten afgeworpen, waardoor bevredigende resultaten werden geboekt.

De belangrijkste bedrijfsdoelstellingen in 2007 waren duurzame groei, verbetering van de rentabiliteit, aanscherping van het balansbeheer, verhoging van de efficiency, versterking van het risicomanagement evenals customer relationsmanagement. Andere doelstellingen waren verhoging van het niveau van employeesatisfactie en social corporate citizenship. Deze doelstellingen zijn goeddeels gerealiseerd.

In het verslagjaar werd een bijzondere leerstoel “Geld- Krediet- en Bankwezen” opgezet aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en werd prof. dr. A. Caram de eerste buitengewone hoogleraar. Hij heeft op het vakgebied zijn sporen verdiend.

Onze dochteronderneming, de Nationale Trust- en Financierings Maatschappij N.V., die op 1 juli 2007 precies 40 jaar bestond, heeft een redelijk boekjaar achter de rug. Het balanstotaal groeide met 42%, terwijl de winst met 23% toenam. Deze groeipercentages liggen boven het budget als gevolg van een levendige markt van het consumentenkrediet en de sterk verlaagde rentepercentages.

De koerswaarde van het aandeel “Hakrinbank N.V.” steeg op de effectenbeurs met 10% tot SRD 150,-- per ultimo 2007. Inmiddels is de koers verder gestegen. Het uit te keren cashdividend over het boekjaar 2007 beloopt SRD 11,--  per aandeel van nominaal SRD 0,15, hetgeen 10% hoger is dan in 2006. Dit correspondeert met een dividendpercentage van 7.333% en een dividend pay-out ratio van 33,5%.
Er is reeds interimdividend uitgekeerd in september 2007 van SRD 3,00 per aandeel; derhalve bedraagt het slotdividend SRD 8,00. De koersstijging van het aandeel Hakrinbank en het dividend leveren naar onze mening een aantrekkelijk rendement op voor de aandeelhouder evenals een gunstige koers/winstverhouding op.

Tijdens de jaarvergadering die op dinsdag 29 april 2008 plaatsvond in de Ballroom van Hotel Torarica, sprak algemeen directeur, Drs. Jim Bousaid, zijn tevredenheid uit over de geboekte resultaten in het boekjaar 2007. Hij ging tijdens de presentatie van het directieverslag uitgebreid in op de gunstige macro-economische ontwikkelingen in 2007, die met statistische data over dat jaar werden onderbouwd. Ook werden de ontwikkelingen binnen het bankbedrijf  en bij de dochteronderneming, de Nationale Trust & Financieringsmaatschappij N.V., belicht.

Op de jaarvergadering werd dhr. drs. G. Raghoenathsingh voordragen voor benoeming tot financieel directeur binnen de raad van bestuur van de Hakrinbank.

De komende tijd zal de Hakrinbank directie veel aandacht besteden aan het zoeken naar een strategische partner met toegevoegde waarde voor de bank. Dit teneinde de groei van de bank te faciliteren en om aan de uitdagingen van regionale economische integratie en globalisatie het hoofd te bieden.

De vooruitzichten voor het jaar 2008 zijn niet ongunstig. Verwacht wordt dat de stabiele macro-economische omgeving en de reële economische groei positief zullen uitwerken op het gehele bankbedrijf, kredietuitzettingennivo en bedrijfsrendement. Een zorgpunt vormt wel de toenemende inflatie en de consequenties daarvan op de economische groei, koopkracht en de rentestand.

De aandeelhouders spraken op de jaarvergadering hun tevredenheid uit over de ontwikkelingen binnen de Hakrinbank in het boekjaar 2007.

De Hakrinbank dankt de gehele Surinaamse gemeenschap voor het in haar gestelde vertrouwen.

Het jaarverslag over 2007 evenals andere informatie over de Hakrinbank zijn te vinden op onze website www.hakrinbank.com.


Paramaribo, 29 april 2008
Directie Hakrinbank N.V.


Drs. Jim Bousaid,
algemeen directeur
    Bekijk recente artikelen
    Bekijk archief