Home   |   Over Hakrinbank   |   Klantenservice   |   Contact   |   Sitemap   |   Disclaimer     
Home | Actueel | Persberichten
Persberichten
Jaarverslag Hakrinbank over het boekjaar 2015
2 september 2016

Directie Hakrinbank tevreden over het boekjaar 2015

De Hakrinbank heeft in het boekjaar 2015, overall bezien, bevredigende bedrijfsresultaten geboekt, hoewel deze iets beneden onze verwachtingen waren.
Deze kwamen tot stand in een situatie van afnemende economische groei en toenemende onevenwichtigheden in de Surinaamse economie. De toegenomen omgevingsrisico's noodzaakten tot aanscherping van het risicomanagement en tot een prudent krediet intake beleid. Een en ander is van invloed geweest op de groei en rentabiliteit van de bank, die beiden onder de begrote doelstellingen van het jaarplan 2015 uitkwamen.

Het geconsolideerd balanstotaal steeg met bijna 9% tot SRD 2,45 miljard, dee ls als gevolg van de herwaardering van de vreemde valuta activa en passiva na de devaluatie van de Surinaamse do llar op 18 november 2015. De geconsolideerde winst v66r belasting nam af met 21 % tot bijna SRD 40 miljoen, wat oak lager was dan gebudgetteerd. De mindere uitkomst is vooral het gevolg van - deels eenmalige - hogere personele voorzieningen en dotatie aan de voorziening kredietrisico's.

Onze dochteronderneming ,de Nationale Trust- en Financierings Maatschappij (NTFM) heeft in 2015 haar gebudgetteerde doelstellingen gedeeltelijk gerealiseerd. Het balanstotaal nam toe met 3% tot SRD 273,4 miljoen, echter daalde de winst voor belasting met 10% tot SRD 8,3 miljoen. De oorzaak van de onderrealisatie ligt in de flauwe kredietvraag, aangescherpte intake en dalende rentemarges door de toegenomen cost of funds en groeiende concurrentie.

Op de Surinaamse effectenbeurs bleven de aandelen van de Hakrinbank in trek en was er een levendige handel. De beurskoers steeg met SRD 22 of 6% tot SRD 400 per aandeel van nominaal SRD 0,15. Onze marktkapitalisatie steeg daardoor ook en wel tot SRD 195,6 miljoen. De beurskoers per heden bedraagt SRD 405,--,

Over het boekjaar 2015 zal een dividend in contanten van SRD 7,20 en een dividend in aandelen worden uitgekeerd, waarbij voor elke veertig aandelen, een nieuw aandeel zal worden verstrekt. De waarde van het dividend bedraagt,uitgaande van de actuele beurskoers van SRD 401 van een Hakrinbank aandeel, SRD 17,22, hetgeen correspondeert met 33% van de nettowinst per aandeel. In augustus 2015 is interim-dividend uitgekeerd van SRD 7,20 per aandeel.

In 2015 is het proces voortgezet om de interne organisatie van de bank te transformeren van een productgerichte naar een meer marktgeorienteerde organisatie. Doelstelling is om de slagkracht en efficientie van de bank te verbeteren.

De Hakrinbank vierde op 28 juni jl. haar 80ste verjaardag. Zij dankt de Surinaamse gemeenschap voor het in haar gestelde vertrouwen gedurende vele jaren.

Klik hier voor het jaarverslag van de Hakrinbank over het boekjaar 2015

Paramaribo, 26 juli 2016


Directie Hakrinbank N.V.
Drs.Jim Bousaid, Algemeen Directeur
    Bekijk recente artikelen
    Bekijk archief