Home   |   Over Hakrinbank   |   Klantenservice   |   Contact   |   Sitemap   |   Disclaimer     
Home | Actueel | Persberichten
Persberichten
Hakrinbank realiseerde goede bedrijfsresultaten in het boekjaar 2013
27 mei 2014

De Hakrinbank heeft in het boekjaar 2013 wederom goede bedrijfsresultaten gerealiseerd. Het geconsolideerde balanstotaal steeg met 14% tot SRD.2,13 miljard en de nettowinst vóór belasting nam met 8% toe tot SRD.47 miljoen. De belangrijkste performance ratio’s daalden licht maar bleven allen absoluut bezien op een goed niveau. De Return on Assets bedroeg 1,51% en de Return on Equity kwam uit op 20,7%. De efficiencyratio verbeterde met 0,3 procentpunt tot 55,6% en de BIS solvabiliteitsratio steeg naar 15,4 en was ruim boven de norm van 8%.

De bevredigende bedrijfsontwikkeling was het gevolg van de economische groei en de levendige algemene bedrijvigheid. Daardoor was de kredietvraag op een bevredigend niveau. De geconsolideerde kredietuitzettingen namen toe met ca. 16% tot ruim SRD.1.071 miljoen hetgeen in lijn is met het budget. Bij het consumentenkrediet was ook sprake van een gezonde groei. De toenemende betalingsachterstanden van de overheid hadden wel een negatieve doorwerking op de kredietportefeuille van de bank.

Onze dochteronderneming, de Nationale Trust- en Financierings Maatschappij N.V. heeft een goed boekjaar achter de rug. Het balanstotaal groeide met 18% tot SRD 262,3 miljoen. De bedrijfsopbrengsten stegen met 16% en de winst vòòr belasting met 19% tot SRD.10,6 miljoen.

De koers van het aandeel “Hakrinbank N.V.” steeg op de effectenbeurs met 15% tot SRD.339,-- per ultimo 2013. In 2014 steeg de koers verder met ruim 6% tot SRD.360,-- per heden, hetgeen duidt op toegenomen vertrouwen in onze bankinstelling.

Het uit te keren contant dividend over het boekjaar 2013 beloopt in totaal SRD 21,60 per aandeel van nominaal SRD 0,15 wat hoger is dan in 2012. In september 2013 is reeds interim-dividend van SRD 6,40 uitgekeerd, waardoor het slotdividend SRD.15,20 bedraagt.

In het jaarverslag over 2012 werd melding gedaan van het voornemen van de grootaandeelhouder van de Hakrinbank, de Republiek Suriname, om haar aandelenbezit af te stoten. De aandelen zouden op de Surinaamse markt ter verkoop worden aangeboden en het proces daartoe worden begeleid door een in te stellen overheidscommissie in samenwerking met KPMG-consultants. Doelstelling was om dit verkoopproces ultimo 2013 af te ronden. Dit voornemen is nog niet gerealiseerd. Met de nieuwe Minister van Financiën zal nagegaan worden wat de status is van de privatiseringsplannen van de Overheid.

In 2013 is veel energie gestopt in de opstelling van een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode 2014 – 2017. Daarbij zijn alle geledingen van de bank betrokken geweest. Het strategisch plan is tegen het jaareinde goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en biedt een goed kompas voor de verdere ontwikkeling van de bank. Teneinde de uitgewerkte strategie effectief te kunnen uitvoeren zal de interne organisatie de komende tijd ingrijpend worden aangepast.

In het verslagjaar is gestart met de verwisseling van de toonder aandelen naar op naam van de eigenaar gestelde aandelen, teneinde te voldoen aan aangescherpte compliance richtlijnen van de Centrale Bank. De verwisseling loopt goed en inmiddels is een groot percentage van de aandelen reeds op naam van de eigenaar gesteld. Het eerste aandeel op naam werd uitgereikt aan directeur Marc Waaldijk van Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., die een grootaandeelhouder van de Hakrinbank is.

Tijdens de jaarvergadering die op maandag 26 mei 2014 plaatsvond in de Ballroom van Hotel Torarica, sprak algemeen directeur Drs. Jim Bousaid, zijn tevredenheid uit over de geboekte resultaten in het boekjaar 2013. Hij ging tijdens de presentatie van het directieverslag in op de macro-economische ontwikkelingen in 2013, die met statistische data over dat jaar werden onderbouwd. Ook werden de ontwikkelingen binnen het bankbedrijf en bij de dochterondernemingen, de Nationale Trust- en Financieringsmaatschappij N.V. en Hakrinbank Real Estate N.V., belicht.

De aandeelhouders gaven op de jaarvergadering ondersteuning aan het door de Directie gevoerde beleid en het door de Raad van Commissarissen gehouden toezicht in het boekjaar 2013. Door hen werd ook de voordracht van dhr. Drs. M. Sandvliet tot lid van de Raad van Commissarissen goedgekeurd. Eerder dit jaar, op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april, gingen de aandeelhouders akkoord met benoeming van de heer drs. M. Roemer tot lid van de Raad van Commissarissen.

De Hakrinbank dankt de gehele Surinaamse gemeenschap voor het in haar gestelde vertrouwen.

Klik hier voor het jaarverslag over 2013.


Paramaribo, 26 mei 2014
Directie Hakrinbank N.V.


Drs. Jim Bousaid,
Algemeen directeur
    Bekijk recente artikelen
    Bekijk archief