Home   |   Over Hakrinbank   |   Klantenservice   |   Contact   |   Sitemap   |   Disclaimer     
Home | Actueel | Persberichten
Persberichten
Halfjaarcijfers 2009 van de Hakrinbank uitgekomen.
17 augustus 2009

Interimdividenduitkering van SRD.4,40 per aandeel van nominaal SRD.0,15.

De directie van de Hakrinbank heeft heden haar halfjaarrapport 2009 uitgegeven. Hierin zijn opgenomen de geconsolideerde balans per 30 juni 2009, de winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2009 en de toelichtingen daarop, welke zijn beoordeeld door de externe accountant.
De presentatie van dit verslag past in het streven van de Hakrinbank naar waarborging van een transparante bedrijfsvoering en tijdige informatieverstrekking aan de samenleving en de stakeholders van de bank over de ontwikkelingen binnen haar bedrijf.

De directie van de Hakrinbank is tevreden met de bereikte resultaten die gemiddeld genomen iets onder de doelstellingen vastgelegd in het jaarplan 2009, zijn uitgekomen.

In de eerste helft van het jaar 2009 werden de effecten van de mondiale recessie op de
economie van Suriname duidelijker merkbaar. Zo liep de economische groei terug en waren de exportprijzen van met name aluinaarde, aardolie en rijst fors lager dan een jaar geleden. De overheidsfinanciŽn en de betalingsbalans op kasbasis, ondervonden hiervan de weerslag. Een positieve ontwikkeling was daarentegen de daling van het gemiddelde prijsindexcijfer van de consumptie van 14,7% in 2008 tot 8,6% in het eerste halfjaar 2009. Per ultimo juni was dit cijfer zelfs 3,4% lager dan ťťn jaar eerder.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de reŽle economische groei zal teruglopen van circa 7% in 2008 tot slechts 1,5% - 2% in 2009, vooral als gevolg van de afzwakkende buitenlandse vraag. De terugval van deze vraag wordt slechts ten dele opgevangen door een verhoogde bestedingsactiviteit van de zijde van de overheid in verband met de uitvoering van enkele grote infrastructurele projecten, waarvan de financiering grotendeels zal geschieden uit ontwikkelingsfondsen en opname van langlopende concessionele leningen.

Suriname heeft in de afgelopen jaren financiŽle en andere buffers opgebouwd, die haar tot nu toe in staat stellen om op milde wijze door de economische crisis heen te komen.
Gezaghebbende economen en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwachten vanaf de eerste helft van 2010 een beginnend herstelproces van de wereldeconomie. Dit economisch herstel is voor ons land van groot belang voor een gezonde economische ontwikkeling op korte en middellange termijn.

De door onze bank gerealiseerde resultaten in de eerste helft van het boekjaar lagen iets onder onze doelstellingen. Dit is zoals eerder gesteld, het gevolg van de verminderde economische groei die de ontwikkeling van ons businessvolume negatief beÔnvloedde. Niettemin nam de omvang van onze bedrijfsactiviteiten toe en verbeterde de rentabiliteit in vergelijking met 2008, hetgeen tot tevredenheid stemt.

Het geconsolideerd balanstotaal steeg in het eerste halfjaar met SRD.19,1 miljoen tot SRD.991,7 miljoen. Deze toename was kleiner dan die in hetzelfde tijdvak van 2008.

De geconsolideerde kredietverlening nam in dezelfde periode toe met SRD.17,6 miljoen tot SRD. 562 miljoen, wat lager is dan gebudgetteerd.
De kwaliteit van de kredietportefeuille bleef op peil met een non performing ratio van 1,46%. Zowel de debet- als creditrentes zijn in de eerste helft van het verslagjaar vrijwel onveranderd gebleven, vooral als gevolg van de ruimte liquiditeitspositie van het bankwezen. Deze trend zal zich naar verwachting voortzetten in het tweede halfjaar.

De nettowinst vůůr belastingen bedroeg SRD.14,4 miljoen, een toename van 7,3% ten opzichte van de overeenkomstige periode van 2008.

De toename van de nettowinst is vooral gerealiseerd door de groei van de kredietverlening. Ondanks teruglopende rentemarges vooral veroorzaakt door internationale rentedalingen, zorgde deze groei voor een bevredigende stijging van de rentebaten. Op onze internationale beleggingsportefeuille werd een bescheiden rendement behaald door het verbeterde beursklimaat vanaf het tweede kwartaal 2009.

Anderzijds liepen de personeelskosten op en aangezien deze het leeuwendeel vormen van de totale kosten is het van groot belang deze effectief te beheersen. De efficiencyratio bleef hierdoor stabiel op 55%. De doelstelling blijft deze ratio te verbeteren.

Onze dochteronderneming, de Nationale Trust & Financieringsmaatschappij, heeft in het eerste halfjaar goede resultaten geboekt. Het balanstotaal steeg met SRD 10 miljoen ofwel 7%, en de winst vůůr belasting nam in vergelijking met de eerste helft van 2008 met 33% toe.
In alle productcategorieŽn, met uitzondering van de persoonlijke leningen, namen de kredietuitzettingen toe. De productie bleef echter achter bij het budget. De kwaliteit van de kredietportefeuille was op een goed niveau. Ondanks de verminderde economische groei was de consumentenmarkt wederom levendig. De vooruitzichten voor het tweede halfjaar 2009 zijn dan ook gunstig.

Op grond van de gerealiseerde resultaten in de eerste helft van 2009 en de verwachtingen voor de rest van het jaar heeft de Raad van Commissarissen op voorstel van de directie besloten een interimdividend van SRD.4,40 per aandeel van nominaal SRD.0,15 uit te keren. Dit interimdividend is 10% hoger dan in 2008 omdat de winstverwachting voor het boekjaar 2009 hoger ligt. Betaalbaarstelling vindt vanaf vrijdag 21 augustus a.s. plaats.

Op de effectenbeurs waren de aandelen van de Hakrinbank veel gevraagd. De beurskoers steeg in de eerste helft van 2009 van SRD.174,-- naar SRD.188,--, een toename van 8%.
De algemeen directeur van de Hakrinbank, drs. Jim Bousaid, is tevreden met de totnutoe in 2009 geboekte bedrijfsresultaten, die mede te danken zijn aan de aangescherpte corporate governance van de bank en de inzet van alle medewerkers. De resultaten werden geboekt in een afzwakkende externe economische omgeving vanwege de teruglopende economische groei. Onze inschatting is dat de geprojecteerde doelstellingen voor het gehele jaar 2009 goeddeels gerealiseerd zullen worden.

Paramaribo, 17 augustus 2008

DIRECTIE HAKRINBANK N.V.

Drs. J.D. Bousaid, algemeen directeur
    Bekijk recente artikelen
    Bekijk archief