Home   |   Over Hakrinbank   |   Klantenservice   |   Contact   |   Sitemap   |   Disclaimer     
Home | Actueel | Persberichten
Persberichten
Halfjaarcijfers 2008 van de Hakrinbank uitgekomen
20 augustus 2008

Interimdividenduitkering van SRD.4,-- per aandeel van nominaal SRD.0,15.

De directie van de Hakrinbank heeft deze week haar halfjaarraport 2008 gepubliceerd. Hierin zijn opgenomen de geconsolideerde balans per 30 juni 2008 de winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2008 en de toelichtingen daarop, welke zijn beoordeeld door de externe accountant.

De presentatie van dit verslag past in het streven van de Hakrinbank naar waarborging van een transparante bedrijfsvoering en tijdige informatieverstrekking aan de samenleving en de stakeholders van de bank over de ontwikkelingen binnen haar bedrijf.

De directie van de Hakrinbank is tevreden met de bereikte resultaten die goeddeels in lijn zijn met de doelstellingen vastgelegd in het jaarplan 2008, dit ondanks de sterk toegenomen concurrentie waarbij het prijswapen nadrukkelijker door marktpartijen werd ingezet.

De gunstige macro-economische ontwikkeling van de afgelopen jaren heeft zich gedurende de eerste helft van 2008 voortgezet hetgeen positief doorwerkte op het businessvolume van de bank en haar overall rentabiliteit. Zorgelijk is wel dat het inflatietempo fors is opgelopen, wat mede een gevolg is van de gestegen importprijzen van met name aardolie en voedings-middelen, de dure Euro, alsook de gestegen lonen en de stagnerende productiviteitsontwikkeling. De gemiddelde inflatie bedroeg in de verslagperiode 10,4%, terwijl de jaareinde-inflatie (ultimo juni 2008 – ultimo juni 2007) op 14,7% uitkwam. Dit percentage ligt ver boven het Latijns-Amerikaanse gemiddelde van circa 6%. Op den duur kan de hoge inflatie de wisselkoers en de rentestand onder druk zetten en de economische stabiliteit ondermijnen. Juist om deze reden heeft het IMF de opkomende economieen opgeroepen prioriteit te geven aan de inflatiebestrijding. Onze beleidsmakers dienen dan ook zonder verder uitstel een samenhangend pakket van additionele beleidsmaatregelen te nemen om de versnellende inflatie op effectieve wijze te beteugelen.

Het geconsolideerd balanstotaal steeg in het eerste halfjaar met SRD.67.7 miljoen ofwel 8,5% tot SRD.863,4 miljoen. De kredietverlening nam in dezelfde periode toe met SRD.65,2 mln ofwel 16,3 % tot SRD. 465,7 miljoen, hetgeen iets boven het budget ligt.
De kwaliteit van de kredietportefeuille bleef op peil met een non performance ratio van minder dan 2%.

Zowel de debet- als creditrentes zijn in de eerste helft van het verslagjaar vrijwel onveranderd gebleven, vooral als gevolg van de ruimte liquiditeitspositie van het bankwezen.
Vanwege de oprukkende inflatie is het niet verwachtbaar dat de dalende trend van voorgaande jaren zich zal voortzetten.

De nettowinst vóór belastingen bedroeg SRD.13,5 miljoen, een toename van  32,7% ten opzichte van de overeenkomstige periode van 2007.
De toename van de nettowinst is vooral gerealiseerd door de groei van de kredietverlening. Ondanks dalende rentemarges zorgde deze groei voor een bevredigende stijging van de rentebaten.
Anderzijds liepen de personeelskosten op en aangezien deze het leeuwendeel vormen van de totale kosten is het van groot belang deze in de hand te houden. Inmiddels zijn maatregelen genomen om deze kosten te beheersen en de arbeidsproductiviteit en bedrijfsefficiency te verbeteren. De efficiencyratio vertoonde danook een duidelijke verbetering.

Onze dochteronderneming, de Nationale Trust & Financieringsmij., heeft in het eerste halfjaar bevredigende resultaten geboekt. Het groeiende consumentenvertrouwen stimuleerde de groei van het consumentenkrediet. In alle productcategorieën m.n. hypotheken, termijnleningen en persoonlijke leningen nam het uitzettingenniveau toe. De aanzienlijke groei van de termijnleningen is mede veroorzaakt door financiering van machines en transportmiddelen benodigd voor de rijstproductie in Nickerie. Deze groei van de kredietportefeuille had een positieve doorwerking op de rentabiliteit.

Op grond van de gerealiseerde resultaten in de eerste helft van 2008 en de positieve verwachtingen voor de rest van het jaar heeft de Raad van Commissarissen op voorstel van de directie besloten een interimdividend van SRD.4,-- per aandeel van nominaal SRD.0,15 uit te keren. Dit interimdividend is hoger dan in 2007 omdat de winstverwachting voor het boekjaar 2008 hoger ligt. Betaalbaarstelling vindt vanaf vrijdag 22 augustus a.s. plaats.

Op de effectenbeurs waren de aandelen van de Hakrinbank veel gevraagd. De beurskoers steeg in de eerste helft van 2008 van SRD.150,-- naar SRD.170,--, een toename van 13,3%.

De algemeen directeur van de Hakrinbank, drs. Jim Bousaid, is tevreden met de totnutoe in 2008 geboekte bedrijfsresultaten, die mede te danken zijn aan de evenwichtige macro-economische omgeving, de aangescherpte corporate governance van de bank en de inzet van alle medewerkers. De resultaten werden geboekt in een markt die gekenmerkt wordt door toenemende concurrentie. “Onze inschatting is dat de geprojecteerde doelstellingen voor het gehele jaar 2008 gerealiseerd zullen worden”.

Paramaribo, 18 augustus 2008

DIRECTIE HAKRINBANK N.V.

Drs. J.D. Bousaid, algemeen directeur
    Bekijk recente artikelen
    Bekijk archief