Integriteitscode van de Hakrin Bank N.V.

Een goede reputatie is voor een bank van vitaal belang. Een bank kan haar rol als financiële dienstverlener in de maatschappij alleen naar behoren vervullen als haar klanten, aandeelhouders, medewerkers en alle andere partijen waarmee zij te maken krijgt, vertrouwen in haar stellen.

In de integriteitscode zijn regels vastgelegd die gelden voor alle medewerkers van de bank. Zij reflecteren normen en waarden waaraan wij ons hebben te houden. Elke medewerker wordt geacht naar de letter en in de geest van alle regels te handelen.
Op elk van ons rust de plicht onze goede reputatie te beschermen door professioneel en integer te handelen.

Aan deze code liggen de volgende principes ten grondslag.

 1. Betrouwbaarheid

  Integriteit is de hoogste norm waaraan wij moeten voldoen.
  Wij respecteren wet- en regelgeving en volgen deze consequent op.
  Wij nemen interne maatregelen om te voorkomen dat onze diensten worden misbruikt.
  Solide en duurzame relaties met al onze stakeholders bouwen wij op door middel van open dialoog en respectvol handelen.

 2. Klantgerichtheid

  In alles wat we doen stellen wij onze klanten centraal.
  Wij zijn persoonlijk betrokken en zetten ons op creatieve en professionele manier in voor maximale tevredenheid.
  Wij luisteren en begrijpen en streven voortdurend naar betere en onderscheidende oplossingen.

 3. Kwaliteit

  Wij hanteren steeds uitsluitend de hoogste standaard van professionaliteit.
  Wij zijn ons ervan bewust dat exceptionele kwaliteit van onze medewerkers ons een belangrijk concurrentie voordeel kan opleveren.
  Continue scholing en zelf evaluatie zijn een vereiste voor het verstrekken van deskundige adviezen.

 4. Teamwork

  Zich inzetten om met anderen resultaten te bereiken en daarmee bijdragen aan een gezamenlijk doel. Denken en handelen vanuit gemeenschappelijke belangen.

Deze vier beginselen, betrouwbaarheid, klantgerichtheid, kwaliteit en teamwork vormen de fundamentele waarden en normen van ons bedrijf, onze “core values” en geven aan alles wat wij als bank doen, richting. Afgeleid van deze beginselen zijn de volgende gedragsregels, die stipt nagevolgd dienen te worden.

Gedragsregels

 1. Elke medewerker dient zich te houden aan wet- en regelgeving en de geldende procedures en zich te onthouden van gedragingen die afbreuk doen aan de integriteit van de bank.
 2. Casinobezoek door medewerkers is verboden.
 3. Wij verrichten geen diensten voor personen als wij weten of redelijkerwijs vermoeden dat de aangeboden gelden afkomstig zijn van misdrijf of dat fondsen uit kredietverlening daarvoor aangewend zullen worden. Dreigt zich een dergelijk geval voor te doen, dan dient de medewerker onmiddellijk het afdelingshoofd of de compliance officer te informeren.
 4. Wij werken niet mee aan handelingen die tot doel hebben het aangeboden geld aan controle van de bevoegde autoriteit, te onttrekken.
 5. Elke medewerker vermijdt transacties die kunnen leiden tot of de indruk kunnen wekken dat van tegenstrijdige privé en professionele belangen sprake is.
 6. Wij accepteren geen geschenken die meer dan een gebruikelijk relatiegeschenk zijn. Zo voorkomen wij de schijn van omkoping of beïnvloeding.
 7. Wij maken geen gebruik van een informatievoorsprong waarover wij uit hoofde van onze functie beschikken.
 8. Wij aanvaarden geen (on)betaalde nevenfuncties als die kunnen leiden tot mogelijke belangentegenstelling.
 9. Elke medewerker dient bij de dienstverlening zorgvuldig, te goeder trouw en verantwoordelijk te handelen.
 10. De persoonlijke en financiële gegevens behandelen wij vertrouwelijk. Informatie wordt niet aan derden verstrekt behalve als daartoe een verplichting op grond van wet- of regelgeving bestaat.
 11. Wij communiceren eerlijk en transparant met onze klanten.
 12. Elke medewerker zal regels van fatsoen en hoffelijkheid in acht nemen bij communicatie met interne- en externe relaties van de bank en zich niet schuldig maken aan discriminatie van welke aard dan ook.
 13. Wij zullen jegens elkander als medewerker zorgdragen voor een optimaal werkklimaat, streven naar een goede onderlinge communicatie en samenwerking en kennis en ervaring uit de praktijk uitwisselen.
 14. Eigendommen van de bank dienen alleen voor zakelijke doeleinden te worden aangewend.

Het is vrijwel onmogelijk om regels vast te stellen die in alle gevallen die zich in de praktijk voordoen, een duidelijk antwoord geven op de vraag hoe te handelen in een specifiek geval. Dit geldt eens te meer als er geen procedures, instructies of precedenten zijn voor dat bijzondere geval. Raadpleeg in al deze gevallen uw afdelingschef of de Compliance Officer, ook in het geval U vragen heeft over deze code.